Samverkansutbildning - En modernare form av partnering

Vem skriver inte under på att de vill ha en effektivare byggprocess med kortare ledtider, god ekonomi och rätt kvalitet? Men få hanterar processen för att lyckas rent praktiskt.

Ett byggprojekt är en komplicerad process med ett antal aktörer involverade. Partnering har länge varit en etablerad metod inom byggbranschen för att adressera frågan men har inte alltid räckt hela vägen fram till önskade mål. Vår samverkansutbildning går ett – eller flera – steg längre. Baserat på tanken om en gemensam projektorganisation med gemensam ekonomi, mål och visioner så behövs det utöver samverkan även en god struktur och ett ledarskap som bygger tillit och långsiktigt hållbara relationer.

Tre professionella aktörer. Tre specialistområden. En heltäckande samverkansutbildning.

Vi vet att samverkan är svårt och kräver extra arbetsinsatser av alla parter, en insikt som kommer att vara avgörande för att du ska lyckas. Baserat på projektledning, samverkan och ledarskap ger vi dig kunskapen och verktygen att gå från tanke till mål.

Välkommen till samverkan på en helt ny nivå.

Samverkansutbildning - Grundkurs

3 dagar. 24 900kr (exkl.moms). kost och logi tillkommer.

Det här är en utbildning för dig som är beställare, entreprenör eller jobbar som konsult inom bygg- och anläggningsbranschen. Grundkursen ger dig fördjupad kunskap och ökad förståelse för hur god samverkan kommer att effektivisera dina projekt och optimera produkten.Utbildningen ger dig den grundläggande strukturen för hur du rent praktiskt jobbar med samverkan och ledarskap som bygger tillit och långsiktigt hållbara relationer. Och som i slutändan ger bättre arbetsklimat och rätt slutprodukt.

Kursinnehåll Grundkurs:

Projektledning/struktur

 • Grunder i hantering av omfattning, tid, kostnader, kvalitet, risk, resurser, intressenter, kommunikation och upphandling
 • Tekniker och verktyg för god projektledning
 • Erfarenhetsutbyte inom gruppen
 • Den spelplansbaserade projektsimuleringen Celemi Cayenne™ används som bärande pedagogiskt verktyg

Samverkan

 • Historiskt perspektiv av vikten av samverkan
 • Processen genom projektets livslängd
 • Organisationen – hur bemannar man ett samverkansprojekt
 • Vem gör vad – de olika rollerna i ett samverkansprojekt
 • Min plats i teamet
 • Viktiga och styrande parametrar i samverkan
 • Öppna böcker och ersättningsmodeller
 • Konflikthantering och kommunikation
 • Erfarenhetsåterföring
 • Visuell planering
 • Möjligheter och risker
 • Samverkans förenlighet med upphandling och LOU
 • Förväntningar på teamet

Ledarskap

 • Vad är framgångsrikt ledarskap - kunskaper om hur du leder teamet i framgång och motgång, tar ansvar för det gemensamma uppdraget och levererar resultat 
 • Begrepp och modeller för hållbart och utvecklande ledarskap
 • Fallgropar och utmaningar i ledarskapet och vad som orsakar konflikter och friktioner i grupper
 • Ledarskapsbeteenden som bygger tillit och lokala framgångskulturer, utvecklingssprång och eget ansvar

Anmälningsformulär

Samverkansutbildning - Grundkurs 24-26 januari (ons-fre)

Fel på några av fälten
Anmälningsformulär

Samverkansutbildning - Fortsättningskurs

2+1 dagar. 29 900kr (exkl.moms). kost och logi tillkommer.

Det här är utbildningen för dig som jobbar med all form av ledarskap inom bygg- och anläggningsbranschen. Fortsättningskursen ger dig de verktyg och handlingsplaner du behöver för att effektivisera och optimera dina projekt för att sänka den totala kostnaden. Vi vet att nyckeln till framgångsrika projekt ligger i gott ledarskap och anpassningsbara, engagerade team och organisationer och därför fokuserar kursen på just ledarskap och projektledning. Hur visar du i din roll som ledare förståelse för och stödjer de utmaningar som ligger i förändringsarbetet? Hur skapar du ett tillåtande klimat där möjligheter uppmärksammas och bäst tas tillvara?

Kursinnehåll fortsättningskurs:

Projektledning/struktur

 • Avancerad intressenthantering
 • Avancerad riskhantering
 • Avancerad kostnadshantering

Samverkan

 • Bygga starka team
 • Fallgropar/Åtgärder
 • Hur fungerar ekonomin i ett samverkansprojekt?
     -kalkylmetodik
     -incitament
     -bonus
 • Rutiner ex ekonomiavstämningar, redovisningssätt etc.
 • Upphandling och avtal
 • Praktiska övningar och fallstudier

Ledarskap
Vi utgår ifrån dig och hur ledarskapet i din organisation ser ut idag. Med hjälp av din egen självskattning i personlighetsverktyget Facet5 lägger vi grunden till ditt personliga ledarskap och tar ut riktningen framåt – vi triggar dig till utveckling utifrån dina unika egenskaper. 

 • Individuell genomgång och feedback på din personlighetsprofil
 • Effektiva verktyg som stödjer ditt personliga ledarskap och utveckling
 • Konkret och individuellt utformad handlingsplan som är direkt användbar i din nuvarande roll
 • Uppföljning efter några månader där vi följer upp utvecklingen – vad har fungerat och vad kan har stått i vägen. Vi stärker, justerar och laddar om.

Varför anlita oss?

Vi lever som vi lär. Som nischade aktörer lägger vi all vår tid på att bli bäst inom respektive kompetensområde och åtnjuter förtroende av flera av Sveriges största och mest framåtsträvande bolag. Tillsammans kan vi erbjuda marknadens bästa och mest heltäckande utbildning inom samverkan, struktur och ledarskap.

Wahlros driver bygg- och anläggning samt förvaltningsprojekt i mål. Oavsett storlek på uppdrag, nära eller långt borta, arbetar vi lika strukturerat och framtidsanpassat. Det gör vi bland annat genom att kombinera de bästa delarna från väl beprövade och mer innovativa metoder – där samarbete är allra viktigast för oss. Det handlar om organiserad samverkan där vi använder erfarenheter och samlad kompetens på det mest effektiva sättet. Vi levererar alltid effektivt och tryggt hela vägen fram – och oftast längre än så! Genom god samverkan gör vi morgondagens byggande möjligt idag.

Strävar efter att göra hållbar och varaktig projektframgång till det nya normala - i alla branscher och sektorer. Kompetensutvecklar projektledare, styrgrupper och beställare. Ökar våra kunders projektmognad och leder förändringar och projekt i deras verksamheter. Bidrar för Sveriges räkning i framtagandet av ISO 21500, 21504 och ISO 26000.

Triggers brinner för ledarskap och att utveckla människor. Vi jobbar med verksamhetsutveckling, förändringsledning och omställning, med kurser och handledning, i grupp eller individuellt. Det som skiljer oss från andra aktörer är att vi tillsammans med varje deltagare hittar de dagsaktuella utmaningarna i respektive verksamhet och kopplar kursens innehåll till dessa. Vi väjer inte för de svåra frågorna utan riktar på ett rättframt, humoristiskt och inspirerande sätt strålkastaren mot kärnfrågan. Triggers är ett litet nätverk av kvalificerade ledarskapskonsulter i samverkan.

Kort om Samverkan

Samverkan är en accepterad, strukturerad arbetsprocess för samarbete i projekt där mål, riskanalyser, uppföljning och konflikthantering är ett gemensamt ansvar för alla inblandade parter.

Vid samverkan är de inblandade parterna delaktiga under hela projektets livslängd vilket förbättrar kvaliteten, håller nere kostnaderna, parterna blir nöjdare och risken för omtag minimeras.