Välkommen att kontakta oss0171-260 60PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Ad2FobHJvcy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQHdhaGxyb3Muc2U8L2E+

Ledning

Karin Rosén
076-213 31 07
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmthcmluLnJvc2VuQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+a2FyaW4ucm9zZW5Ad2FobHJvcy5zZTwvYT4=

Stefan Wahlund
070-799 64 70
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN0ZWZhbi53YWhsdW5kQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+c3RlZmFuLndhaGx1bmRAd2FobHJvcy5zZTwvYT4=


Administration
Ofelia Rosén Säfström
0171-260 60
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm9mZWxpYUB3YWhscm9zLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPm9mZWxpYUB3YWhscm9zLnNlPC9hPg==


Konsulter

Lenita Jansson Herlitz
Kommunikation
070-767 93 92
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxlbml0YUBsZW5pdGFrb21tdW5pa2F0aW9uLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmxlbml0YUBsZW5pdGFrb21tdW5pa2F0aW9uLnNlPC9hPg==
Lenita kommunikation

Bygg- och projektledare

Lotta Andersson
070- 092 56 12
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFubmEtbG90dGEuYW5kZXJzc29uQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+YW5uYS1sb3R0YS5hbmRlcnNzb25Ad2FobHJvcy5zZTwvYT4=

Camilla Tengström
070- 051 11 68
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNhbWlsbGEudGVuZ3N0cm9tQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+Y2FtaWxsYS50ZW5nc3Ryb21Ad2FobHJvcy5zZTwvYT4=

Michael Andersson
076- 349 79 07
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1pY2hhZWwuYW5kZXJzc29uQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+bWljaGFlbC5hbmRlcnNzb25Ad2FobHJvcy5zZTwvYT4=

Karin Rosen
076-213 31 07
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmthcmluLnJvc2VuQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+a2FyaW4ucm9zZW5Ad2FobHJvcy5zZTwvYT4=

Stefan Wahlund
070-799 64 70
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN0ZWZhbi53YWhsdW5kQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+c3RlZmFuLndhaGx1bmRAd2FobHJvcy5zZTwvYT4=

Raymon Levin
070-7799028
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJheW1vbi5sZXZpbkB3YWhscm9zLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPnJheW1vbi5sZXZpbkB3YWhscm9zLnNlPC9hPg==

Roger Halén
070-590 90 08
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJvZ2VyLmhhbGVuQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+cm9nZXIuaGFsZW5Ad2FobHJvcy5zZTwvYT4=

Johan Bertilsson
070-545 62 43
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpvaGFuLmJlcnRpbHNzb25Ad2FobHJvcy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5qb2hhbi5iZXJ0aWxzc29uQHdhaGxyb3Muc2U8L2E+

Therese Helander
070-000 98 18
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRoZXJlc2UuaGVsYW5kZXJAd2FobHJvcy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz50aGVyZXNlLmhlbGFuZGVyQHdhaGxyb3Muc2U8L2E+

Pelle Andersson
070-736 57 39
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBlbGxlLmFuZGVyc3NvbkB3YWhscm9zLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPnBlbGxlLmFuZGVyc3NvbkB3YWhscm9zLnNlPC9hPg==

Lisa Sandlund
070-0209520
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxpc2Euc2FuZGx1bmRAd2FobHJvcy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5saXNhLnNhbmRsdW5kQHdhaGxyb3Muc2U8L2E+

Sarah Rosén
070-092 01 26
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNhcmFoLnJvc2VuQHdhaGxyb3Muc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+c2FyYWgucm9zZW5Ad2FobHJvcy5zZTwvYT4=

Carl Fredriksson
070-092 56 13
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNhcmwuZnJlZHJpa3Nzb25Ad2FobHJvcy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5jYXJsLmZyZWRyaWtzc29uQHdhaGxyb3Muc2U8L2E+

Uppsala

Börjegatan 11
753 13 Uppsala

Enköping

Kungsgatan 16
745 31 Enköping

Skicka gärna meddelande till oss här så återkommer vi så snart vi kan!

!!
Some fields is not valid
Kontakt